REKOMA N+P spol. s r.o.

Seznamte se z Vašimi právy.

V lednu 1991 ratifikovalo Federální shromáždění ČSFR Listinu základních lidských práv a svobod. V návaznosti na ní vznikl i etický kodex Práv pacientů. UNIFY ČR požaduje souhlas s akceptováním práv pacientů při vydávání doporučení k provozování soukromé praxe. Chceme s Právy pacientů seznámit všechny fyzioterapeuty i ty, kteří nepracují privátně a s tímto textem nejsou obeznámeni.
(Práva pacientů vyšel v ZN 15/1992)

Člověk, který je nemocný, je ve zvláštní situaci nouze. Zůstává však i nadále svobodným člověkem s právem rozhodovat či spolurozhodovat o svém osudu. Je logické, že vyslovuje určitá přání, která jsou opodstatněná, a doufá, že budou naplněna. Nejčastější z nich obsahuje zveřejněný kodex.

Práva pacientů jsou významným dokumentem, který vhodně doplňuje Deontologický (povinnostní) kodex lékařů a Etický kodex ČLK a současně respektuje platnou legislativu. Práva pacientů jsou etickým kodexem, jejich dodržování je limitováno společenskou dohodou. Ve vyspělých zemích světa byly první kodexy tohoto typu formulovány na počátku 70.let, od 80.let se jejich existence i naplňování považuje za samozřejmé. Uvádíme obecný kodex Práv pacientů tak, jak je iniciovala, navrhla a po připomínkovém řízení definitivně formulovala Centrální etická komise MZ ČR. V budoucnosti vzniknou nepochybně další kodexy, které budou zahrnovat zvláštní nároky handicapovaných osob, imobilních a starých lidí, mentálně postižených i psychicky nemocných, jakož i dalších specifických skupin nemocných. Aktuálním požadavkem doby je též vypracování etického kodexu práv těhotné ženy a dítěte.

Helena Haškovcová, člen CEK MZ ČR (ZN 15/1992)

Práva pacientů

 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy rodiny či přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
 3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, která se na nich zúčastní.
 4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření či léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
 6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
 7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
 8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jimž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
 9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
 10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
 11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. 

Tato Práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.2.1992